Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики.

Автор(и)

  • O. М. Chaltseva Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

глобальне громадянське суспільство, публічна політика, глобалізація, глобальні публічні актори, міжнародні організації, неурядові організації

Анотація

В сучасній політичній науці існує ряд підходів, які розкривають суть глобального громадянського суспільства як актора публічної політики, відповідно до змін, що відбуваються у світі. Теоретики демократичного напрямку визначають глобальне громадянське суспільство, як демократичну альтернативу глобалізації «знизу» у відповідь на глобалізацію «зверху». Ліберально-демократична ідея представлена в даному підході, як свого роду універсал, на який слід орієнтуватись в контексті глобальної взаємодії. Представники інституціонального підходу розглядають інституціоналізовані канали взаємодії між глобальним громадянським суспільством і міжурядовими організаціями. Комунікативісти наголошують на тому, що глобальне громадянське суспільство в умовах інтернетизації суттєво змінило характер взаємодії з іншими акторами політичного процесу і запровадило нові форми співробітництва.

Посилання

Kaldor М. The Idea of Global Civil Society / М. Kaldor / Global Civil Society: Contested Futures, Routledge: New York, 2005. – Р. 103-112.

Anheier H. Global Civil Society [Електронний ресурс] / H. Anheier, M. Kaldor, M. Glasius. – 2001. – Режим доступу: http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Yearbook.

Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. В. Бебіка – К. : ІКЦ “Леста”, 2006. – 248с.

Степаненко В. Глобальное гражданское общество: концептуализации и посткоммунистические вариации / В. Степаненко //Социология: теория, методы, маркетинг.- 2005.- №2. – С. 156-175.

ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uia.org/yearbook

Кузнецов И.И. современная повестка дня глобального гражданского общества/ И.И. Кузнецов // Вестник МГИМО. - №2. – 2012. – С.120-127

Союз міжнародних асоціацій (Union of International Associations) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uia.org/yearbook

Світовий альянс громадської участі (CIVICUS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sb.civicus.org

Глобальний індекс громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sb.civicus.org/index.php/en

Програма конференції міжнародних неурядових організацій Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/ru/web/ingo/the-conference-ofingos-in-a-nutshell

Кодекс рекомендованої практики громадської участі в процесі ухвалення рішень Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900 0016802eee46

McLuhan M. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects./ M. McLuhan. – N.Y. – 1967. – 345 р.

Третяк О.А. Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико- концептуальні засади і напрямки структурної еволюції / О.А. Третяк.- Д.: Вид-во Дніпропетровського університету, 2012. – 376с.

Deibert R.J. Parchment, Printing and Hypermedia: Communications in World Order Transformation / R.J. Deibert. – N.Y.: Columbia University Press, 1997. – 512 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку