Толерантність в сучасній Україні: євроінтеграційний контекст.

Автор(и)

  • S. Denysiuk Вінницький національний технічний університет
  • О. Neprytskyi Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Ключові слова:

толерантність, політична толерантність, інтолерантність, євроінтеграція, політична комунікація, демократія, плюралізм

Анотація

У статті аналізується роль толерантності у взаєминах між учасниками суспільно- політичної комунікації. Показані моделі і місце політичної толерантності на різних рівнях політико-комунікативних взаємозв’язків. Зазначається, що спостерігається тенденція збільшення нетолерантних проявів з боку українців по відношенню до сексуальних меншин, переселенців, мігрантів, представників інших релігійних конфесій, націй і народностей, політичних опонентів та інше. Акцентується увага на тому, що однією з умов євроінтеграції України є реалізація європейських цінностей на вітчизняному ґрунті.

Посилання

Ильинская С. Г. Толерантность как категория политической теории: дис... канд. полит. наук по cпециальности 23.00.02 – политические институты и процессы, политическая конфликтология, политические технологи / Ильинская С. Г.; Института философии РАН. – М., 2006. – 210 с.

Тищенко Ю. А. Генезис феномену толерантності: від філософської категорії до політичного чинника у сфері міжетнічних відносин / Ю. А. Тищенко // Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослід. – К.: НІСД, 2007. – № 4(5), 2007. – С. 62-68.

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

Асмолов А. Г. О смыслах понятия «толерантность» / А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова // Век толерантности. – М.: МГУ, 2001. – № 1. – С. 8-18.

Мацковский М. Толерантность как объект социологического исследования [Електронний ресурс] / М. Мацковский // Век толерантности. – М.: МГУ, 2001. – № 3. – Режим доступу: www.tolerance.ru.

Денисовский Г. М. Политическая толерантность в реформируемом российском обществе второй половины 90-х годов / Денисовский Г. М., Козырева П. М. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2002. – 112 с.

Schmitt C. La notion de politique / Schmitt C. – Paris : Editions Sirey, 1931. – 123 р. 8. Денисюк С. Г. Толерантність в просторі політичної комунікації: від теоретичних основ до практичного втілення / С. Г. Денисюк // Політичний менеджмент: науковий журнал [гол. ред. Ю. Ж. Шайгородський]. — К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. — № 6 (51). — С. 20–29.

Рейтинги политической толерантности [Електронний ресурс]. – 22.10.2009. – Режим доступу: http://www.ipu.org/dem-e/idd/report09.pdf.

Молодь України-2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/documents/3685/Molod_Ukraine.pdf. 10. Уолцер М. О терпимости / М. Уолцер; перевод с англ. И. Мюрнберг. М., 2000. – 159 с.

Круглова Н. В. Конфликтность и толерантность: становление толерантных отношений в обществе / Н. В. Круглова // Толерантность и интолерантность в современном обществе: Восток-Запад: материалы междунар. научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2008. – С. 23-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку