Особливості формування партійних систем країн Тропічної Африки

Автор(и)

  • Ю. О. Остапець ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • І. Ю. Остапець ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.3.5

Ключові слова:

Тропічна Африка; демократичний транзит; політичний процес; парламентські вибори; гібридний політичний режим; політичні партії країн Тропічної Африки; неопатримоніалізм

Анотація

Схарактеризовано особливості партійного будівництва в країнах Тропічної (Субсахарської, Чорної) Африки. Підкреслено, що партійне будівництво відбувається у рамках політичного процесу незахідного типу. Виокремлено основні ознаки політичного процесу для країн Тропічної Африки: 1) специфічний спосіб організації влади, який поєднує принципи та інститути старих (традиційних, колоніальних) і нових форм автократії і демократії; 2) інститут виборів є єдиним повноцінним демократичним інститутом в Африці, хоча процедури їх проведення увесь час порушуються; 3) тривале перебування при владі однієї партії і незмінність політичних лідерів; 4) президентсько-парламентська форма правління, яка по суті є президентською; 5) відсутність стабілізуючої раціональної бюрократії; 6) вагомий (інколи домінуючий) вплив армії на політичний процес; 7) нерозвинутість громадянського суспільства; 8) слабкість політичних партій, кланова їх природа, еволюція у бік режиму особистої влади, популістські стратегії їхньої діяльності; 9) трабалізм; 10) гібридний політичний режим.
Виокремлено та досліджено основні періоди розвитку політичних партій у країнах Тропічної Африки: перший: між Першою та Другою світовими війнами (зародження політичних партій); другий: 1945–1970 рр. (формування багатопартійності); третій: 80-ті рр. ХХ ст. (домінування однопартійних систем); четвертий: починаючи з 90 х рр. ХХ ст., головною характеристикою якого є перехід до багатопартійності.
Досліджено основні характеристики політичних партій Тропічної Африки: неможливість визначення чисельності партій; слабкість організаційної структури; звужений програмно-ідеологічний спектр партій; велика типологічна різноманітність. Запропоновано типологію політичних партій: 1) Традиційні партії місцевої еліти; 2) Клієнтельні партії; 3) Класові масові партії; 4) Плюралістичні масові партії; 5) Націоналістичні партії; 6) Моноетнічні партії; 7) Поліетнічні (конгресні) партії (союз, коаліція етнічних партій); 8) Релігійні партії; 9) Фундаменталістські партії та неототалітарні релігійні партії; 10) Електоральні партії; 11) Персоналістські партії; 12) Партії-рухи; 13) Партії «нової політики»/ одного-двох актуальних питань.
Зроблено висновки щодо особливостей функціонування політичних партій країн Тропічної Африки в умовах демократичного транзиту, як правило це гібридний політичний режим.

Посилання

Буренков В.В. Еволюція політичних систем Субсахарської Африки в постколоніальний період: дис…. канд. політ. наук: 23.00.04; НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин. Київ, 2013. 186 с.

Буренков В. Процеси демократизації суспільно–політичного життя країн Субсахарської Африки: проблеми і перспективи. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. 2007. Вип.38. С.78–93.

Гура В. Африка: протиріччя процесів політичної модернізації. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Випуск 13. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. С .39–47.

Да Коста Сапула Педро Камило К вопросу о специфике африканского политического прцесса. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2018/02/2018-02-06.pdf (дата звернення 03.07.2022).

Дахно І., Тимофієв С. Країни світу: Енциклопедичний довідник. К.: МАПА, 2007. 608 с.

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml (дата обращения: 03.07.2022).

Емельянов А. Особенности политического процесса и политических структур на африканском континенте. Политические исследования. 2013. С. 142–152.

Зеленько Г. Траєкторія трансформації політичного режиму в Україні за роки незалежності: демократія vs клановість. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних ждосліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. С. 139–179.

Кассае Ныгусие В., Ивкина Н. Особенности политического развития Африки в постколониальный период. URL: file:///D:/Downloads/osobennosti-politicheskogo-razvitiya-afriki-v-postkolonialnyy-period.pdf (12.07.2020).

Косухин Н. Особенности партийного строительства и партийных систем в государствах Тропической Африки. URL: http://www.africa.org.ua/library/03.htm (дата звернення 12.08.2022).

Кухта В. Сучасні авторитарні політичні режими регіону Тропічної Африки та перспективи їх демократизації. Політичне життя. 2020. № 1. С. 37–43.

Манайло-Приходько Р. Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України: дис. …. канд. політ. наук: 23.00.02 / Ужгородський національний університет. Ужгород, 2018. 292 с.

Манайло-Приходько Р., Остапець Ю. Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України: монографія. Ужгород: Вид-во «Рік-У», 2020. 338 с.

Мацієвський Ю. Від партій субститутів до справжніх партій: чи можливо це в Україні? Політичні партії і вибори: збірник статей і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 282–286.

Остапець Ю. Методологічні засади аналізу еволюції партійних систем в умовах демократичного транзиту. Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів: колективна монографія / за заг. ред. : Юрія Остапця і Маріана Токаря. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2022. С. 201–233.

Пай Л. Незападный политический процесс. URL: file:///D:/Downloads/nezapadnyy-politicheskiyprotsess.pdf (дата звернення 12.08.2022).

Політитична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Б.Шаповал та ін. К.: Парламентське видавництво, 2012. 808 c.

Рейтинг свободи держав світу за визначенням Freedom House. URL: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores (Дата звернення: 12.05.2022).

Романюк А. Національний та регіональний політичні процеси: визначення та вимір. Теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільно-політичних інститутів та процесів: колективна монографія / за заг. ред. : Юрія Остапця і Маріана Токаря. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2022. С. 179–201.

Diamond L., Gunther R. Types and Functions of Parties. Political Parties and Democracy / Ed. by L. Diamond, R. Gunther. The Johns Hopkins University Press, 2001. P. 3–39.

Erdmann G. Parteien in Afrika. Afrika Spectrum. Hamburg,1999. Jg. 34, N 3. S.375–393.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси