Національна безпека України: економічний вимір

Автор(и)

  • Ю. В. Котик Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.1.6

Ключові слова:

національна безпека; економічна безпеки України; національні економічні інтереси; нормативно-правові акти; індикатори економічної безпеки

Анотація

У статті зроблено спробу розкрити сутнісні характеристики економічної безпеки, її складові, роль та особливості. Розуміння національної безпеки України, як комплексу взаємопов’язаних складових, дає змогу винести на порядок денний її економічний вимір –провідний з-поміж інших: воєнного, енергетичного, інформаційного, демографічного та консолідуючого – політичного. Простежується еволюція організаційно-правових засад та інституцій державного управління, створених для гарантування економічної безпеки в умовах виникнення загроз та протидії їм у незалежній Україні, надано оцінку ефективності їх діяльності, виокремлено слабкі сторони економічної системи України, які загрожують національній безпеці держави, та шляхи їх подолання. Доведено взаємозалежність та узгодженість економічної безпеки України та національних економічних інтересів України та їх безпосередній вплив не лише на економічний, а й політичний суверенітет нашої держави. Стверджується, що розуміння сутності економічної безпеки України, як засобу захисту власних інтересів політичною елітою та повільне зростання економічної культури пересічних громадян, є загрозами для економічної безпеки держави. Зосереджено увагу на необхідності завершення розпочатих реформ, зокрема, посилення захисту приватної власності, зміни правоохоронної системи та ініціювання невідкладних реформ і заходів – велика приватизація корпоративного управління державних підприємств, підвищення низького рівня економічної грамотності населення, дерегуляції економіки, інноваційна модернізація промисловості, поліпшення статусу регіональних інституцій, подальша економізація зовнішньої політики задля розширення географії та зростання потужності українського експорту, врегулювання ефективності інститутів економічної дипломатії. Наголошується, що для захисту держави бракує не лише професійної оцінки економічного виміру національної безпеки і декларування реформ, а й патріотів-реформаторів, які мають здобути підтримку і розуміння у суспільстві.

Посилання

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни». Затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL.: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення 20.12.21).

Уряд схвалив проект Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року. URL.: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-proekt-strategiyi-ekonomichnoyi-bezpeki-ukrayini-na-perioddo-2025-roku (дата звернення 20.12.21).

Buzan B., Wæver O., Wilde de J. Security. A Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers, 1998. 240 р.

Мунтіян В.І. Економічна безпека україни. К.: Либра. 1999. 462 с.

Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави / Г. Пастернак-Таранушенко; під ред. проф. Б. Кравченка. К.: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. 140 с.

Ревенко А. Проблеми формування національної економічної безпеки України / А. Ревенко // Економіка України. 1993. № 11. С.14-18.

Концепція економічної безпеки України / Інститут економічного прогнозування. К.: Логос. 1999. 56 с.

Пендюра М. М. Національна безпека України в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій: дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. К.: 2005. 20 с.

Іванова Т.В. Державне управління еколого-економічною безпекою як умова сталого розвитку України: дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Іванова Тамара Вікторівна; Акад. муніцип. упр. К., 2011. 406 с.

Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. моногр. / Микола Миколайович Єрмошенко, Кіра Сергіївна Горячева. К. : Національна академія управління, 2010. 232 с.

Вовчак І.Д.Банківські інвестиції та економічна безпека держави / Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 квітня 2016 р. С.57-61.

Вислоцька І.Т. Місце середнього класу в системі економічної безпеки держави / Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 квітня 2016 р. С.48-53.

Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографія / Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. Львів : Сполом, 2020. 418 с.

Бандурка О.М. Економічна безпека України: виклики та загрози. URL.: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10499

Гріненко А.Ю. Удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України: теорія, методологія, практика дис. д-ра екон. наук: 21.04.01 / Гріненко Андрій Юрійович; Національний інститут стратегічних досліджень. К., 2021. 431 с.

Шемчук В.В. Економічна та інформаційна безпека держави: правові аспекти співвідношення. URL.:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/..pdf?

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення 22.12.21).

Закон «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-12#Text (дата звернення 20.12.21).

Закон УРСР «Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР» від 13 травня 1991 року URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030%D0%B1-12#Text (дата звернення 21.12.21).

Закон УРСР «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР у зв’язку з вдосконаленням системи державного управління» від 21 травня 1991 року URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1048-12#Text (дата звернення 24.12.21).

Закон УРСР «Про Президента Української РСР» від 5 липня 1991 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1295-12#Text (дата звернення 20.12.21).

Постанова Верховної Ради України від 11 жовтня 1991 р. «Про утворення Ради оборони України» URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1658-12#Text(дата звернення 20.12.21).

Зведений бюджет України у 1992 – 2006 роках. URL.: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/fin/fin_ric/fin_u/2003.html (дата звернення 26.12.21).

Цена на газ в Украине: как стоимость менялась в 1992-2020 годах URL.: https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/21/infografika/obshhestvo/cena-gaz-ukraine-kak-stoimost-menyalas-1992- 2020-godax (дата звернення 25.12.21).

Конституція України URL.: kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm (дата звернення 27.12.21).

Закон України «Про Раду економічної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 27.12.21).

Послання Президента Украхни до Верховної Ради від 23 лютого 2000 року URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276%D0%B0/2000#Text (дата звернення 27.12.21).

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 16 червня 2003 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text

Наказ Міністерства економіки України «Про затверження методики розрахунку рівня економічної безпеки України» від 2 березня 2007 року URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text (дата звернення 27.12.21).

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29 жовтня 2013 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення 28.12.21).

Вареник В.М. Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України. Академічний огляд. 2016. №1(44). С.70-79.

Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» від 12 лютого 2007 р. URL.: https://www.president.gov.ua/documents/1052007-5496 (дата звернення 28.12.21).

Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» від 8 серпня 2012 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007 (дата звернення 28.12.21).

Дернова І.А. Зовнішньоторгівельна відкритість національної економіки: статистична оцінка. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.2019. Вип. 2 (19). С.410-414.

Длігач А. Успішна країна – результат впровадження чіткої стратегії економічного зростання. URL.: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/10/16/666329/ (дата звернення 28.12.21).

Уряд презентував Економічний аудит України. URL.:https://www.minregion.gov.ua/press/news/ uryad-prezentuvav-ekonomichnyj-audyt-ukrayiny/ (дата звернення 28.12.21).

Указ Президента України. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року» URL.: https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613 (дата звернення 28.12.21).

Указ Президента України. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року року «Про Стратегію національної безпеки України» URL.: https://www.president.gov.ua/ documents/2872015-19070 (дата звернення 29.12.21).

Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ URL.: https://www.kas.de/c/document_library/ get_file?uuid=6ed4cae3-76be-1b45-8ca0-596acd131646&groupId=252038

Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року URL.: https://ips.ligazakon.net/document/T182469?an=4 (дата звернення 29.12.21).

Указ Президента України. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року» URL.: https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613 (дата звернення 29.12.21).

Указ Президента України від 14 квітня 2017 року «Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України». URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109/2017#n6 (дата звернення 29.12.21).

Закон України « Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення 29.12.21).

Структура. Міністерство закордонних справ України. URL.: https://mfa.gov.ua/pro-ministerstvo/struktura (дата звернення 29.12.21).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки» від 27.12.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-#Text (дата звернення 30.12.2021).

Прийнято за основу проект Закону «Про публічні консультації» URL.: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/204518.html (дата звернення 30.12.21).

Доходи держбюджету перевиконали на 5%. Економічна правда. URL.: https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/2/679301/ (дата звернення 30.12.21).

В Украине рекордно выросли валютные резервы. URL.: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraine-rekordnovyrosli-valyutnye-rezervy-1631090735.html (дата звернення 20.12.21).

Послы G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год. URL.: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/7/7132310/ (дата звернення 30.12.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку